Gebruiksvoorwaarden voor online verkoop

Beste gebruiker van onze websites www.railtours.at, kombitickets.railtours.at u dynamic.railtours.at!

Waar u ook heen gaat - op onze website www.railtours.at vindt u de laatste informatie over het juiste reisaanbod. Om deze regelgeving goed leesbaar en duidelijk te houden, gebruiken we voor beide geslachten altijd de term "gebruiker". Wanneer we verwijzen naar "ÖBB Rail Tours" of "ons", bedoelen we altijd Rail Tours Touristik Ges.m.b.H. De term "software" wordt gebruikt voor de website www.railtours.at.

1. Wij optimaliseren onze software voortdurend zodat onze applicaties voor u gemakkelijk te gebruiken zijn en u relevante aanbiedingen en functies bieden. Indien wij u nieuwe of gewijzigde functies ter beschikking stellen, zullen wij onze gebruiksvoorwaarden indien nodig ook aanpassen. Zodra u de website www.railtours.at gebruikt, worden de onderhavige gebruiksvoorwaarden voor de website geacht te zijn overeengekomen. Wij zullen u ook informeren over toekomstige wijzigingen en aanpassingen van onze gebruiksvoorwaarden.

2. U kunt onze websites www.railtours.at, kombitickets.railtours.at u dynamic.railtours.at, in het bijzonder onze online verkoop, voor onbepaalde tijd voor privédoeleinden gebruiken, tenzij er een afzonderlijke overeenkomst met ons is gesloten. Dit recht is niet exclusief, kan niet worden overgedragen en omvat geen commercieel gebruik. Het verlenen van verdere gebruiksrechten die verder gaan dan dit, moet vooraf schriftelijk met ons worden overeengekomen. Alle industriële eigendomsrechten of gebruiksrechten van deze software, d.w.z. alle immateriële rechten die worden beschermd door de toepasselijke wetten voor de bescherming van de intellectuele eigendom (met inbegrip van het auteursrecht), zijn uitsluitend aan ons voorbehouden.

3. U mag informatie, merknamen en andere inhoud niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren, leasen, aanvullen of anderszins gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Zij mogen niet, zelf of via derden

  • het imiteren, verkopen, verhuren, uitlenen, in sublicentie geven, overdragen of op andere wijze distribueren, wijzigen, vertalen, afgeleide werken van de Software of een deel ervan in enige vorm of op enige wijze reproduceren of bewerken, of de broncode van de Software verkrijgen door decompilatie, reverse-engineering of anderszins
  • elke actie ondernemen om een beveiligingsmaatregel of gebruiksbeleid van de Software te omzeilen of te omzeilen (inclusief volledig digitaal rechtenbeheer en het voorkomen van herdistributie [forward-lock],
  • de Software te gebruiken om toegang te krijgen tot de Inhoud, deze te kopiëren, te verzenden, te ontcijferen of opnieuw te verzenden in strijd met de wet of de rechten van een derde partij; of
  • de auteursrechtvermelding, een handelsmerk of een verwijzing naar een ander recht van ÖBB-Fernbus GmbH of een derde die verbonden is met of deel uitmaakt van het product, te verwijderen of te wijzigen

5. Onze website en eventuele interfaces zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Met name de volgende activiteiten zijn niet toegestaan:

  • Geautomatiseerd lezen en downloaden van gegevens door middel van overeenkomstige programma's ("robots", "crawlers", "spinnen", "screen scraping tools")
  • pogingen om toegang te krijgen tot niet-openbare informatie of om informatie te vervalsen of te onderdrukken ("hacken")
  • Gebruik van de aangeboden informatie voor inbedding in andere websites of mobiele applicaties (bijvoorbeeld door framing of vergelijkbare technologieën)
  • Het uitvoeren van alle andere acties die een onevenredige last op onze infrastructuur leggen.

Voor elk ander gebruik dan het opvragen van reisinformatie en de aankoop van producten moet u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons hebben gesloten. 

6. Het schenden van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de Software op een manier die in strijd is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is ten strengste verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties voor u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verplichting tot het betalen van schadevergoeding voor schending van het auteursrecht. Zelfs een poging om een dergelijke actie te ondernemen is een inbreuk op onze rechten.

7. We testen onze software intensief voordat we deze voor u ter beschikking stellen. Mocht het toch gebeuren dat onze software leidt tot directe schade aan uw apparaat, dan zijn wij aansprakelijk als dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of winstderving, noch voor gegevensverlies of -wijziging. Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen, inbraken, hackers of andere veiligheidsrelevante storingen die te wijten zijn aan derden.

8. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle upgrades die wij aan u verstrekken die de huidige software vervangen of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade onderworpen is aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden. 

9. Als u onze software wilt gebruiken, moet u enkele persoonlijke gegevens opgeven, zoals naam, adres en betalingsgegevens. We hebben deze gegevens nodig om u het juiste product te kunnen aanbieden. Zorg ervoor dat deze gegevens correct en volledig zijn, anders kunnen wij u niet optimaal ondersteunen in uw reisplannen. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u lezen in ons privacybeleid.

10. Indien u een product / dienst van ons koopt, zijn ook onze algemene voorwaarden en de algemene reisvoorwaarden van toepassing.

11. Alle aanbiedingen en weergegeven tijden in onze software verwijzen naar (Centraal Europese Tijd - CET).

12. Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onuitvoerbaar of onuitvoerbaar is, blijft de rest van de overeenkomst onaangetast. In plaats van de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-afdwingbare bepaling wordt een geldige, afdwingbare en afdwingbare bepaling toegepast die het beoogde economische doel zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in de bepalingen.

13. Er zijn geen nevenafspraken met ons gemaakt. Zekerheden moeten eerder schriftelijk met ons worden overeengekomen.

14. Op onze gebruiksvoorwaarden is Oostenrijks recht van toepassing, met uitzondering van de referentienormen van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank is Wenen, tenzij het gaat om een consumententransactie volgens § 1 van de wet op de consumentenbescherming.